Ochrana osobních údajů

1.1. Informace o zpracování osobních údajů

Společnost MATUŠKA-DENA s.r.o., se sídlem Doly 417,518 01 Dobruška IČO: 28828879 (dále jen „MATUŠKA-DENA s.r.o.“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností MATUŠKA-DENA s.r.o.

MATUŠKA-DENA s.r.o zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“).

 

1.2. Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

MATUŠKA-DENA s.r.o zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje MATUŠKA-DENA s.r.o. shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů společností MATUŠKA-DENA s.r.o.:

 • plnění kupní smlouvy a poskytování služeb
 • účetní a daňové účely
 • vymáhání pohledávek
 • splnění právní povinnosti
 • přímý marketing
 • vedení zákaznické evidence

 

 

1.3. Rozsah zpracování osobních údajů společností MATUŠKA-DENA s.r.o.:

MATUŠKA-DENA s.r.o. zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa
 • další osobní údaje: údaje o platební morálce zákazníka,

 

1.4. Zdroje osobních údajů:

MATUŠKA-DENA s.r.o. získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a a také významně zefektivní

MATUŠKA-DENA s.r.o. automaticky sbírá některé informace o uživatelích svých webových stránkánek www.matuska-dena.cz a to v průběhu standardních operací serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači, a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

 

 

1.5. Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle MATUŠKA-DENA s.r.o. a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli činnými pro MATUŠKA-DENA s.r.o., a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

MATUŠKA-DENA s.r.o. zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností MATUŠKA-DENA s.r.o. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje MATUŠKA-DENA s.r.o. i od zpracovatelů osobních údajů.

MATUŠKA-DENA s.r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Jiným subjektům MATUŠKA-DENA s.r.o. osobní údaje o svých zákaznících nepředává, ledaže se jedná o smluvní dopravce, kteří zajišťují dopravu zboží k zákazníkům (těmto jsou předávány informace o jméně, příjmení a doručovací adrese) – např. Česká pošta, kurýr DPD apod.

 

1.6. Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

MATUŠKA-DENA s.r.o. poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že MATUŠKA-DENA s.r.o. nebo smluvní zpracovatel společnosti MATUŠKA-DENA s.r.o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat MATUŠKA-DENA s.r.o. nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby MATUŠKA-DENA s.r.o. nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

MATUŠKA-DENA s.r.o. vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

1.7. Nařízení GDPR

MATUŠKA-DENA s.r.o. si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • zákazník – zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má MATUŠKA-DENA s.r.o. uzavřen smluvní vztah;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace

 

Nebojte se nás kontaktovat